องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด คลองเขินเกมส์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖


โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด คลองเขินเกมส์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ลดปัญหาการติดยาเสพติด