องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 29 มิ.ย. 2563 ]2
2 โครงการอบรมพนักงานส่วนตำบล [ 12 มิ.ย. 2563 ]3
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]5
4 ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 10 มิ.ย. 2563 ]17
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 10 มิ.ย. 2563 ]7
6 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย [ 12 พ.ค. 2563 ]15
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน [ 12 พ.ค. 2563 ]14
8 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 12 พ.ค. 2563 ]13
9 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน จัดและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ [ 12 พ.ค. 2563 ]12
10 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 12 พ.ค. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14